محصولات ما

محصولاتی که در حال حاضر عرضه می شوند، به شرح زیر می باشند
تیغ اصلاح دو لبه کوئیک دو
تیغ اصلاح سه لبه کوئیک سه پلاس
تیغ اصلاح پنج لبه کامفورت پنج
تیغ اصلاح چهار لبه کامفورت چهار
تیغ اصلاح دولبه گلکسی دو
تیغ اصلاح سه لبه گلکسی سه
تیغ اصلاح چهار لبه گلکسی چهار
تیغ اصلاح دولبه بانوان شاین دو
تیغ اصلاح سه لبه بانوان شاین سه
تیغ اصلاح چهار لبه بانوان شاین چهار